Sjøfisk AS

I juni 2007 ble Sjøfisk AS overtatt av Ytterstad Fiskeriselskap AS. Etter overtagelsen har Sjøfisk AS startet opp med fangstbasert havbruk/oppdrett i tillegg til en konvensjonell utnyttelse av råstoffet (fersk fisk, tørrfisk, saltfisk).

Da Sjøfisk i 2007 fikk nye eiere sysselsatte bedriften 2,5 årsverk, i 2012 viste tallet 10.

Sjøfisk AS økte i årene mottaket av levendefanget torsk fra 30 tonn i 2008 til nærmere 600 tonn i 2012.

For 2013 planlegger bedriften å ta i mot 1000 tonn torsk til levendelagring. Ved svært enkle tiltak kan produksjonen økes ytterligere.

Selskapet har initiert og deltatt i prosjekter knyttet til kompetansebygging på fangst, transport/logistikk, levendelagring, foring, røkting og slakting av levendefanget torsk.

Prosjektene er gjennomført i samarbeid med Nofima og flere, og er finansiert av «Skattefunnordningen», tilskudd fra Innovasjon Norge i tillegg til betydelig egeninnsats og egne midler.

Gjennom prosjektene, og ikke minst læring gjennom prøving og feiling, har vi skaffet oss en unik kompetanse og er blant Norges fremste på dette området.

Gjennom prosjektene og erfaring har vi deltatt i utvikling og modifisering av utstyr som ”lagringsmerder”, losseutstyr, utstyr for røkting og foring, sortering, slakting mv.

Vi har knyttet til oss kystfiskefartøyer som leverer til oss og som har deltatt i arbeidet med utvikling og modifisering av utstyr.

I samarbeid med båtene har vi også utviklet system og rutiner for innmelding av fangst, levering av levende fangst til merder samt levering til fiskebruket av tradisjonell fangst, innveiing, uttak mv.

Vi har også utviklet og implementert rutiner for kvalitetssikring og HMS.

Et viktig idegrunnlag er å kunne levere et ferskt råstoff utenom den ordinære naturgitte sesongen.

Gjennom prosjektene har vi også tilegnet oss kunnskap om røkting, foring, sammenheng til temperatur i havet, tilvenning i merdene, biomassetetthet mv. for å sikre optimal kvalitet på råstoffet.